Fauna silvostepei din zona studiată a suferit puternice modificări în sensul că numărul speciilor şi densitatea acestora au scăzut datorită intervenţiilor antropice.
Cel mai reprezentativ rozător este popândăul (Citellus citellus)- arealul său corespunde cu arealul agricol, ceea ce face din el un dăunător apreciabil. Şi mai dăunător este hârciogul (Cricetus cricetus). Alte mamifere sunt şoarecii de câmp (Apodemus agrarius), iepurele de câmp (Lepus europaeus), dihorul (Mustele putorius), hermelina (Mustele erminea), nevăstuica (Mustele nivalis), vulpea (Vulpes vulpes), căprioara (Capreolus capreolus), vidra (Lutra lutra), bizanul (Odantra zibethicus), ariciul (Erinaceus romanicus), cârtiţa (Talpa europaea), şobolanul (Ratus norvegicus), Şoarecele de casă (Mus musculus), liliacul (Rhinolophus ferrumeguinum) etc.

Păsările sunt reprezentate prin: Ciocârlia de câmp (Alunda arvensisi), pitpalacul (Coturnix coturnix), graurul (Sturnus vulgaris), cucul (Cuculus canorus), turturica (Streptopelia turtur), cucuveaua (Athene noctua noctua), ciocănitoarea (Picus viridis), rândunica (Hirundo rustica), mierla (Turdus merula), graurul (Sturnus vulgaris), coţofana (Pica pica), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus), raţa sălbatică (Anas platyrhynchos), barza (Ciconia ciconia), fazanul (Phasianus colchicus).

Dintre amfibieni amintim broasca râioasă (Bufo viridis), broasca de pământ (Pelobates fuscus) etc. Reptilele sunt reprezentate prin diverse specii de şopârle (Lacerta) şi şerpi neveninoşi (Natrix natrix).
O mare răspândire au insectele dintre care unele sunt dăunătoare pentru plantele agricole şi plantele furajere.