HOTĂRÂREA Nr. 51 / 27 septembrie 2018 privind confirmarea mandatului acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, de a semna, în numele și pe seama Comunei Peregu Mare, Actul adițional nr. 8/2018 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 648/30.12.2009, și de a exercita în numele și pe seama Comunei Peregu Mare, dreptul de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional Compania de Apă Arad SA.