Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Spracúvanie osobných údajov

Radnica obce Veľký Pereg so sídlom v obci Veľký Pereg , Str. 7, č. 5, okres Arad, zhromažďuje a spracúva osobné údaje v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Úlohou tohto oznámenia je vysvetliť, ako sa používajú vaše osobné údaje a na aký účel sa používajú. Pozorne si prečítajte toto oznámenie.Podľa ustanovení zákona č. 215 z 23. apríla 2001 o miestnej verejnej správe v znení neskorších zmien a doplnkov „Verejná správa v územnom samosprávnom celku je organizovaná a funguje na princípe miestnej samosprávy.

Miestnou samosprávou sa rozumie právo a efektívna spôsobilosť orgánov miestnej verejnej správy riešiť a spravovať v mene av záujme miestnych spoločenstiev, ktoré zastupujú, veci verejné v podmienkach zákona.Toto právo vykonávajú miestne zastupiteľstvá a starostovia, ako aj župné zastupiteľstvá, orgány miestnej verejnej správy volené všeobecným, rovným, priamym, tajným a slobodne vyjadreným hlasovaním.

Použitie osobných údajov na účely poskytovania verejných služieb miestneho záujmu, týkajúce sa:

vzdelávanie;

sociálne služby na ochranu dieťaťa, zdravotne postihnutých, starých ľudí, rodiny a iných osôb alebo skupín v sociálnej núdzi;

zdravie;

kultúra;

mladosť;

šport;

verejný poriadok;

núdzové situácie;

ochrana a obnova životného prostredia;

konzervovanie, obnova a zveľaďovanie historických a architektonických pamiatok, parkov, verejných záhrad a prírodných rezervácií;

mestský vývoj;evidencia osôb;

mosty a verejné cesty;

verejnoprospešné služby: zásobovanie vodou, zemný plyn, kanalizácia, kanalizácia, tepelná energia, verejné osvetlenie a miestna hromadná doprava, podľa potreby;záchranný plavčík, plavčík a služby prvej pomoci;

činnosť sociálnej správy;

sociálne byty a iné bytové jednotky vo vlastníctve administratívno-územného celku alebo v jeho správe;oceňovanie prírodných zdrojov v rámci administratívno-územnej jednotky v záujme miestnej komunity;iné verejné služby ustanovené zákonom;Miestne dane a poplatky, pokuty za porušenie, verejnoprospešné práce,Vymáhanie pohľadávok/vymáhanie pohľadávok,Vydávanie oprávnení/licencií,HR;Pozemkový fond;

Hospodársko-finančné a administratívne riadenie;

Správa, koncesia alebo prenájom verejného majetku obce Veľký Pereg ;

Predaj, koncesia alebo prenájom tovaru v súkromnom vlastníctve obce Veľký Pereg ;

Rodinný stav,Urbanistické plánovanie a územný rozvoj;

zoznam voličov – záznam o voľbách,Archív;

Matrika, styk s verejnosťou, sekretariát.

Zákonnosť spracovania (podľa ustanovenia čl. 6 nariadenia č. 679/2016)Spracovanie je zákonné len vtedy a v rozsahu, v ktorom platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov;spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy;spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá slúži verejnému záujmu alebo ktorá vyplýva z výkonu verejnej moci, ktorá je prevádzkovateľovi zverená

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté:1. Štátne orgány vrátane daňových úradov;Uchovávanie osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené vyššie

Práva, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov a na základe ustanovení nariadenia č. 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), môžete uplatniť niektorú z nasledujúcich práv:

Právo dotknutej osoby na prístup (článok 15);

Právo požadovať opravu, ak sú údaje nepresné (článok 16) Právo na vymazanie údajov („právo byť zabudnutý“) (čl. 17)

Právo na obmedzenie spracovania (článok 18)

Právo na prenosnosť údajov (článok 20)

Právo na odpor (čl. 21)

Na uplatnenie týchto práv sa môžete obrátiť s písomnou, datovanou a podpísanou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov. Formulár žiadosti pre každé z vyššie uvedených práv možno nájsť v registri mestského úradu alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky inštitúcie www.primariaperegumare.ro – časť Ochrana údajov. Žiadosť je možné podať na registračnom oddelení Mestského úradu Veľký Pereg, možno ju zaslať na e-mailovú adresu – alebo ju možno zaslať poštou na adresu sídla inštitúcie, Str.7, č.5, župa Arad, Okres: Arad, Rumunsko. Máte tiež právo podať sťažnosť na Národný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov (A.N.S.P.D.C.P.), ako aj právo na účinný prostriedok nápravy. Kontaktná adresa A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sektor 1, PSČ 010336, Bukurešť, Rumunsko, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Na uplatnenie týchto práv sa môžete obrátiť s písomnou, datovanou a podpísanou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov. Formulár žiadosti pre každé z vyššie uvedených práv možno nájsť v registri mestského úradu alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky inštitúcie www.primariaperegumare.ro – časť Ochrana údajov. Žiadosť je možné podať na registračnom oddelení Mestského úradu Veľký Pereg, možno ju zaslať na e-mailovú adresu – alebo ju možno zaslať poštou na adresu sídla inštitúcie, Str.7, č.5, župa Arad, Okres: Arad, Rumunsko. Máte tiež právo podať sťažnosť na Národný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov (A.N.S.P.D.C.P.), ako aj právo na účinný prostriedok nápravy. Kontaktná adresa A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sektor 1, PSČ 010336, Bukurešť, Rumunsko, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Radnica obce Veľký Pereg Vám oznamuje, že neustále vyhodnocuje a zlepšuje bezpečnostné opatrenia zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné a bezpečné spracúvanie osobných údajov. Ďalšie podrobnosti, ako aj prípadné aktualizácie tohto oznámenia týkajúceho sa spracovania osobných údajov nájdete aj na webovej stránke inštitúcie www.primariaperegumare.ro – časť Ochrana údajov.

Posledná aktualizácia: 18:06 | 16.05.2024

Skip to content