Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zoznam dokumentov verejného záujmu

Slobodný prístup k informáciám verejného záujmu zaručuje zákon. Prístup občanov k informáciám verejného záujmu zaručuje zákon 544/2001 a zákon 52/2003.

ZOZNAM verejných informácií, ktoré sa oznamujú ex officio

 1. Normatívne akty, ktoré upravujú organizáciu a činnosť mestskej radnice Peregu Mare a miestnej rady Peregu Mare;
 2. organizačná štruktúra, kompetencie oddelení, harmonogram činnosti, harmonogram pojednávaní orgánov verejnej moci;
 3. Mená a priezviská osôb vo vedení orgánov a úradníkov zodpovedných za informovanie verejnosti;
 4. Kontaktné údaje radnice, respektíve: názov, sídlo, telefónne čísla, faxové čísla, e-mailové adresy a adresa internetovej stránky;
 5. Finančné zdroje, rozpočet, súvaha a miestne dane a poplatky;
 6. Vlastné programy a stratégie;
 7.  Zoznam obsahujúc dokumentov verejného záujmu;
 8. Zoznam obsahujúc  kategórií dokumentov vytvorených a/alebo spravovaných v súlade so zákonom;
 9. Spôsoby napadnutia rozhodnutia orgánu verejnej moci alebo inštitúcie v situácii, keď sa osoba považuje za poškodenú, pokiaľ ide o právo na prístup k požadovaným informáciám verejného záujmu;
 10. Majetkové prehlásenia verejnych zamestnancov na radnici a miestnych volených predstaviteľov;
 11. Predpis organizácie a činnosti Miestnej rady obce Peregu Mare, nominálneho zloženia a politického členstva a zloženia odborných komisií;
 12. Ustanovenia starostu o ustanovení programu zasadnutí miestnej rady;
 13. Návrhy rozhodnutí na programe rokovania spolu s odbornými správami a všetku súvisiacou dokumentáciou;
 14. Normatívne rozhodnutia miestnej rady;
 15. výročné správy o činnosti starostu, námestníka starostu a radcov, ako aj odborných komisií;
 16. výročnú správu starostu o hospodárskom, sociálnom a environmentálnom stave obce;
 17. Regulácia organizácie a činnosti odborného aparátu starostu;
 18. Zápisnice zo zasadnutí obecnej rady;

ZOZNAM obsahujúci dokumenty vydané a/alebo spravované odborným aparátom primátora, ktoré sú výnimkou od slobodného prístupu k informáciám verejného záujmu

 1. Osobné doklady, ktoré sprevádzajú rozhodnutia miestnej rady a ustanovenia starostu;
 2. Rokovanie miestneho zastupiteľstva v prípadoch, keď bolo podľa zákona schválené ich neverejné, ako aj dokumenty vyhotovené v týchto situáciách;
 3. Doklady o osobnom stave týkajúce sa rodinného stavu osoby, ako sú rodné a úmrtné listy a dokumenty, ako aj ich kópie, sobášne spisy, zmienky o zmene rodinného stavu osoby a iné, okrem situácií súvisiacich so štatistikou na činy a skutočnosti registrované na úrovni obce;
 4. Doklady totožnosti, ako je dočasný preukaz totožnosti, ako aj doklady, ktoré boli podkladom na ich vydanie;
 5. Administratívne spisy zmien mena, oprava, zrušenie, doplnenie, prepis osvedčení o rodinnom stave, neskoré prihlásenie narodenia, predpokladaná smrť;
 6. Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby;
 7. Zápisnice o zistení a sankcionovaní priestupkov;
 8. Osvedčenia o urbanizácii;
 9. Stavebné povolenia;
 10. Žiadosti, petície ako aj sťažnosti a oznámenia adresované mestskému úradu a miestnej rady, bez súhlasu signatárov;
 11. Informácie o miestnych daniach a poplatkoch, iných povinnostiach platiteľov súvisiacich so zachovávaním daňového tajomstva;
 12. informácie získané od bánk, policajných orgánov, inštitúcií spravujúcich verejné registre alebo iných, ktoré sú dôverné;
 13. Dokumenty vypracované podľa zákona o civilnej ochrane č. 481/2004, ako aj dokumenty miestneho výboru pre mimoriadne situácie, vypracované na základe platných normatívnych aktov.
 14. Dokumenty vojenského charakteru;
 15. Dokumenty vyhotovené na základe zákona č. 132/1997 Zz o rekvizíciách tovarov a služieb vo verejnom záujme;ț
 16. Analýza rizík a plán pokrytia obce Veľký Pereg;
 17. Občianske zmluvy, administratívne zmluvy, ak obsahujú ustanovenia o mlčanlivosti;
 18. Správy o internom audite a zápisnice z kontroly;
 19. Dokumenty týkajúcych sa fyzických osôb, nachádzajúce sa v spisoch, ktoré sú predmetom spisov, ktoré sú definitívne a neodvolateľne vyriešené;
 20. Dokumenty týkajúce sa fyzických osôb, umiestnené vo vlastnom archíve;
 21. Informácie o osobných údajoch zamestnancov odborného aparátu primátora, ak platné normatívne akty neustanovujú inak;
 22. Spisy na súdoch a listiny, ktoré ich tvoria, v ktorých je stranou starosta, miestna rada alebo niektorá z podriadených inštitúcií;
 23. Dokumenty obsiahnuté v spise verejného nadobudnutia, ktoré obsahujú informácie utajované alebo chránené právom duševného vlastníctva podľa zákona;
 24. Oznámenia a dokumenty disciplinárnej komisie, informácie o disciplinárnom konaní a informácie vyplývajúce z administratívneho vyšetrovania, okrem správy o návrhu na sankciu;
 25. Dokumenty, ktorých verejné oznámenie môže ovplyvniť zásadu voľnej súťaže alebo ktoré môžu ovplyvniť spisy prejednávané pred súdmi;
 26. Iné osobné doklady alebo získavanie osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe údajov, resp. akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

ZOZNAM obsahujúci dokumenty verejného záujmu vytvorené a/alebo spravované špecializovaným aparátom, iné ako tie, ktoré sú sprístupnené z úradnej moci a ktoré sa oznamujú podľa podmienok článku 7 zákona 544/2001

1. Rozhodnutia Rady a zápisnice z nich;

2. ustanovenia vydané starostom obce;

3. Menné zloženie miestneho zastupiteľstva vrátane politickej príslušnosti, špecializovaných komisií, organizačný a prevádzkový poriadok miestneho zastupiteľstva;

4. Výročné správy o činnosti vypracované radcami miestnych rad;

5. Informácie vypracované starostom obce Peregu Mare o hospodársko-sociálnom stave obce, výročné správy o hospodársko-sociálnej činnosti, ako aj informácie o tom, ako vykonávať rozhodnutia miestnej rady;

6. Zoznam splnomocnencov starostu, ktorí môžu zisťovať priestupky, uplatňovať sankcie a oblasti pôsobnosti;

7. Zoznam zápisníc o zistení priestupkov;

8. Dokumenty týkajúce sa prenájmu alebo koncesie priestorov s iným ako obytným určeniam;

9. Zápisnice z verejných diskusií;

10. Generálny urbanistický plán, urbanistické predpisy, územné plány zón, podrobné urbanistické plány, situačné plány, lokality s mestským mobiliárom a dočasnými stavbami;

11. Technická dokumentácia, územnoplánovacia dokumentácia a dokumentácia územného rozvoja, ako aj ostatné územné predpisy, ktoré boli podkladom pre stavebné povolenia;

12. Zoznam vydaných územnoplánovacích osvedčení a stavebných povolení;

13. Štatistická situácia týkajúca sa činnosti týkajúcej sa rodinného stavu: počet narodení, sobášov, úmrtí a podobne;

14. Evidencia spisov sociálnej pomoci seniorov za účelom uzavretia právneho úkonu o vydedení za účelom jeho výživy a starostlivosti;

15. Zoznam poberateľov garantovaného minimálneho príjmu. Činnosti a miesta, kde sa vykonáva práca v prospech obce, mesačná dochádzka poberateľov sociálnej pomoci do práce;

16. Zoznam verejných nadobudnutia a prác; Program / ročný plán verejného nadobudnutia a investícií;

17. Spis o verejnom nadobudnutia vrátane zmlúv na nadobudnutie tovarov a služieb, s výnimkou dokumentov obsahujúcich informácie utajované alebo chránené právom duševného vlastníctva podľa zákona. Správy o zadaných zákazkách verejného obstarávania;

18. organizovanie výberových konaní na obsadenie voľných pozícií;

19. Výška miestnych daní a poplatkov ustanovená podľa rozhodnutí miestnej rady, spôsob ich výpočtu, daňové zariadenia, z ktorých majú prospech niektoré kategórie občanov, informácie o uplatňovaní zákona č. 227/2015 doplnené o daňový zákonník;

20. Spolupráca alebo partnerské vzťahy s verejnými orgánmi v tuzemsku aj zahraničí; partnerstvo s inými komunitami v zahraničí; programy bilaterálnych návštev;

21. Zoznam spoločenstiev vlastníkov/nájomcov;

22. Zoznam vydaných osvedčení výrobcu;

23. Informácie o kultúrno-športovej činnosti vykonávanej na území obce;

24. Vzťahy s mimovládnymi organizáciami, programy a spolupráca;

25. Informácie o programoch s externým financovaním;

26. Poľnohospodárske registre;

27. Dokumenty, ktoré boli základom pre ustanovenie alebo rekonštitúciu vlastníckeho práva;

28. Polročná správa o činnosti vykonávanej v podmienkach zákona č. 448/2006, znovu publikované, osobnými asistentmi;

29. Evidencia spisov osobných asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a poberateľov mesačného príspevku;

30. Evidencia súborov podporných príspevkov a príjemcov pomoci na vykurovanie domu;

31. Zoznam poberateľov sociálnych dávok.

 

Posledná aktualizácia: 12:47 | 24.05.2024

Skip to content