1. ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI COMUNEI PEREGU MARE:

– LEGEA 215/2001 – LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
– LEGEA 188/1999 – STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI
– LEGEA 7/2004 – CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI
– LEGEA 53/2003 – CODUL MUNCII
– LEGEA 393/2004 – STATUTUL ALESILOR LOCALI
– LEGEA 52/2003 – PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA
– LEGEA 544/2001 – PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
– LEGEA 554/2004 – CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA , ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

2.1 ORGANIGRAMA APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 66/29.10.2015

2.2 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PRIMARIEI APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.9/21.02.2013

2.3 PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL PRIMARIEI: LUNI-VINERI 8:00-16:00

2.4 PROGRAM DE RELATII CU PUBLICUL: LUNI-JOI = 9:00-15:00, VINERI = 9:00-13:00

2.5 PROGRAMUL DE AUDIENTE:

-PRIMAR KOVACS EMERIC : MIERCURI 10:00-12:00 LA PEREGU MIC, JOI 10:00-12:00 LA PEREGU MARE
-VICEPRIMAR ORTH  IOSIF – NORBERT : MARTI 10:00-12:00 LA PEREGU MARE, VINERI 10:00-12:00 LA PEREGU MIC
-SECRETAR SZAUKA ANGELA ADRIANA: LUNI 12:00-14:00 LA PEREGU MARE, MIERCURI 10:00-12:00 LA PEREGU MIC

3.CONDUCEREA PRIMARIEI:

-PRIMAR : KOVACS EMERIC
-VICEPRIMAR : ORTH IOSIF-NORBERT
-SECRETAR : SZAUKA ANGELA ADRIANA

4.FUNCTIONAR RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR PUBLICE: LAKATOS SZILVIA GABRIELA – REFERENT COMPARTIMENT RELATII PUBLICE

5.COORDONATE DE CONTACT :

– SEDIUL : COMUNA PEREGU MARE, NR.137, CP 317240
– TELEFON CENTRALA: 0257459101, FAX: 0257459161
– COMPARTIMENT RELATII PUBLICE: 0257459101
-E-MAIL: primariaperegulmare@yahoo.com
-SITE: www.comunaperegumare.ro
www.primariaperegumare.ro

6.SURSE FINANCIARE: BUGETUL LOCAL SI BILANTUL CONTABIL – SE POT CONSULTA LA SEDIUL PRIMARIEI

7.PROGRAME SI STRATEGII PROPRII:

– STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PEREGU MARE PENTRU PERIOADA 2014-2020 APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.62/25.09.2014

8.LISTA CUPRINZAND INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

8.1 INFORMATII DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU, POTRIVIT ART.5 DIN LEGEA 544/2001:

a) ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI PEREGU MARE
b) STRUCTURA ORGANIZATORICA, ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE, PROGRAM DE FUNCTIONARE, PROGRAM DE AUDIENTE
c) NUMELE PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR PUBLICE
d) COORDONATELE DE CONTACT ALE PRIMARIEI PEREGU MARE
e) SURSE FINANCIARE
f) PROGRAMELE SI STRATEGIILE PROPRII
g) LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII
h) MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII/INSTITUTIEI PUBLICE IN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI LA ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

8.2 LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII:

-DISPOZITIE PRIMAR
-HOTARARE CONSILIUL LOCAL
-PROIECTE DE HOTARARI
-EXPUNERE DE MOTIVE, NOTE DE FUNDAMENTARE, REFERATE, RAPOARTE
-CERERI DE AUDIENTA SI FISE DE AUDIENTA
-PROIECTE DE STRATEGII
-ADRESE, SCRISORI, AVIZE
-PROCESE VERBALE SI MINUTE
-OBSERVATII SI PROPUNERI
-CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE
-PLAN URBANISTIC GENERAL, PLANURI URBANISTICE DE DETALIU SAU ZONALE
-CERTIFICATE DE URBANISM SI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
-AUTORIZATII DE FUNCTIONARE SI AVIZE PENTRU ORARUL DE FUNCTIONARE
-DATE DE CADASTRU
-DATE DE STARE CIVILA

9. SITUATIA PRIVIND LUCRARILE DE INVESTITII:

9.1 FINALIZATE IN ANUL 2012:

– Scena in aer liber in Peregu Mare
– Scena in aer liber in Peregu Mic

9.2 FINALIZATE IN ANUL 2013:

– Reabilitare iluminat public
– Capela funerara in cimitirul din Peregu Mare

9.3 FINALIZATE IN ANUL 2014:

– Amenajare teren de sport multifunctional cu suprafata sintetica din Peregu Mic 

9.4 SITUATIA LUCRARILOR DE INVESTITII CE URMEAZA A FI FINALIZATE IN ANUL 2015:

– Implementare proiect FEADR-GAL-Pavaje , trotuare in loc. Peregu Mic si Peregu Mare
– Amenajare sala festiva la Sc. Gimnaziala Peregu Mare

10. MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE IN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC SOLICITATE:

– RECLAMATIA ADMINISTRATIVA – SE DEPUNE LA CONDUCATORUL AUTORITATII/INSTITUTII PUBLICE
– PLANGERE LA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV A TRIBUNALULUI ARAD

11. RAPOARTE PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 52/2003 IN CADRUL PRIMARIEI PEREGU MARE

12. RAPOARTE PRIVIND APLICAREA LEGII 544/2011 IN CADRUL PRIMARIEI PEREGU MARE