Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közérdekű dokumentumok jegyzéke

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférést törvény garantálja. Az állampolgárok hozzáférését a közérdekű információkhoz az 544/2001-es és az 52/2003-as törvény garantálja.

A hivatalból közlendő közérdekű információk jegyzéke

 1. Németpereg önkormányzata és Németpereg Helyi Tanács szervezetét és működését szabályozó normatív aktusok;
 2. A szervezeti felépítés, az osztályok feladatai, a működési program, a közhatósági meghallgatások ütemterve;
 3. A hatósági felelősök és a közérdekű információkért felelős tisztviselők neve és vezetékneve;
 4. A városháza elérhetőségei, azaz név, cím, telefon- és faxszám, e-mail cím és honlap címe;
 5. Pénzügyi források, költségvetés, mérleg és helyi adók;
 6. Saját programok és stratégiák;
 7. A közérdekű dokumentumok jegyzéke;
 8. Az előállított és/vagy kezelt dokumentumok kategóriáinak jegyzéke, a jogszabályoknak megfelelően;
 9. A hatóság vagy intézmény döntése elleni fellebbezési eljárások abban az esetben, ha a személy úgy véli, hogy a kért közérdekű információhoz való hozzáférés joga hátrányosan érintette;
 10. Németpereg Helyi Tanácsának szervezeti és működési szabályzata, névleges összetétele és politikai hovatartozása, valamint a szakbizottságok összetétele
 11. Németpereg Helyi Tanácsának szervezeti és működési szabályzata, névleges összetétele és politikai hovatartozása, valamint a szakbizottságok összetétele
 12. A polgármester rendelkezései a helyi tanács ülései napirendjének meghatározásáról;
 13. A napirendre vonatkozó határozattervezetek, a szakjelentésekkel és az összes kapcsolódó dokumentációval együtt;
 14. A helyi tanács szabályozási jellegű határozatai;
 15. A polgármester, az alpolgármester és a helyi tanácsosok, valamint a szakbizottságok éves tevékenységi jelentései;
 16. A polgármester éves jelentése a község gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetéről;
 17. A polgármester szakosztályának szervezeti és működési szabályzata;
 18.  A helyi tanács üléseinek jegyzőkönyvei;

A polgármester szakosztálya által kiadott és/vagy kezelt dokumentumok jegyzéke, amelyek mentesülnek a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés alól.

 1. A helyi tanács döntéseit és a polgármester rendelkezéseit kísérő személyes dokumentumok;
 2. A helyi tanács tanácskozásai azokban az esetekben, amikor a törvény értelmében jóváhagyták, hogy azok nem nyilvánosak, valamint az ilyen helyzetekben készült dokumentumok;
 3. A személyi állapotra vonatkozó anyakönyvi dokumentumok, mint például születési anyakönyvi kivonatok, halotti anyakönyvi kivonatok és azok másolatai, házassági anyakönyvek, a személyi állapot változásaira vonatkozó bejegyzések és hasonlók, kivéve az önkormányzati szinten nyilvántartott anyakönyvi aktusokra és tényekre vonatkozó statisztikai kimutatásokat;
 4. Személyazonosító okmányok, például ideiglenes személyazonosító igazolványok és az azok kiállításának alapjául szolgáló dokumentumok;
 5. Az anyakönyvi kivonatok adminisztratív névváltoztatására, helyesbítésére, törlésére, kiegészítésére, átírására, a születés késői bejegyzésére, a feltételezett halálesetre vonatkozó nyilvántartások;
 6. Személyes adatok feldolgozása az érintett hozzájárulása nélkül;
 7. Hivatalos jelentések a bűncselekményekről és a büntetésekről
 8. Városrendezési igazolások;
 9. Építési engedélyek;
 10. Kérelmek, beadványok, panaszok és a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács elé terjesztések, az aláírók beleegyezése nélkül;
 11. A helyi adókra és illetékekre vonatkozó információk, a fizetők egyéb kötelezettségei, amelyek az adótitok hatálya alá tartoznak;
 12. Bankoktól, rendőri szervektől, közhiteles nyilvántartásokat kezelő intézményektől vagy hasonlóktól kapott információk, amelyek bizalmas jellegűek;
 13. A 481/2004. sz. polgári védelemről szóló törvény szerint elkészítendő dokumentumok és a helyi vészhelyzeti bizottság dokumentumai, amelyeket a hatályos normatív aktusok alapján állítanak össze.
 14. Katonai jellegű dokumentumok
 15. A közérdekű áruk és szolgáltatások beszerzéséről szóló 132/1997. sz. törvény alapján kiállított dokumentumok;
 16. Németpereg község kockázatelemzési és fedezeti terve;
 17. Polgári szerződések, közigazgatási szerződések, amennyiben azok titoktartási záradékot tartalmaznak;
 18. Belső ellenőrzési jelentések és ellenőrzési jegyzőkönyvek;
 19. Természetes személyekre vonatkozó dokumentumok olyan ügyiratokban, amelyek végleges és visszavonhatatlan határozatok tárgyát képezik;
 20. A természetes személyekre vonatkozó dokumentumok a saját irattárukban;
 21. A polgármester szakosztályának alkalmazottainak személyes adataira vonatkozó információk, hacsak a hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek;
 22. A bíróságok előtt folyamatban lévő ügyek és az azokat alkotó iratok, amelyekben a polgármester, a helyi tanács vagy valamelyik alárendelt intézmény félként szerepel;
 23. A közbeszerzési dossziéban szereplő azon iratok, amelyek a törvény szerint minősített vagy szellemi tulajdonjog által védett információt tartalmaznak;
 24. A fegyelmi bizottság panaszai és iratai , a fegyelmi eljárásról szóló információk és a közigazgatási vizsgálatból eredő iratok, kivéve a szankcióra vonatkozó javaslatról szóló jelentést;
 25. Azok a dokumentumok, amelyek nyilvánosságra hozatala érintheti a szabad verseny elvét, vagy amelyek befolyásolhatják a bíróság előtt folyamatban lévő ügyeket;
 26. Egyéb személyes jellegű dokumentumok vagy személyes adatgyűjtemények, amelyek a személyes adatok feldolgozása és az adatok szabad áramlása tekintetében az egyének védelméről szóló 677/2001. sz. törvény hatálya alá tartoznak, azaz bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.

A szakosodott szervezeti egység által előállított és/vagy kezelt közérdekű dokumentumok jegyzéke, kivéve a hivatalból rendelkezésre bocsátott és az 544/2001 törvény 7. cikke értelmében közölt dokumentumokat.

 1. A Tanács határozatai és jegyzőkönyvei
 2. A község polgármestere által kiadott rendelkezések ;
 3. A helyi tanács névleges összetétele, beleértve a politikai hovatartozást, a szakbizottságokat, a helyi tanács szervezeti és működési szabályzatát;
 4. A helyi tanácsosok által készített éves tevékenységi jelentések;
 5. Németpereg község polgármestere által készített jelentések a község gazdasági és társadalmi helyzetéről, a gazdasági és társadalmi tevékenységről szóló éves jelentések, valamint a helyi tanács határozatainak végrehajtásáról szóló jelentések;
 6. A polgármester meghatalmazott képviselőinek listája, akik megállapíthatják a szabálysértéseket, szankciókat alkalmazhatnak és a tevékenységi területeket;
 7. A szabálysértési eljárások jegyzőkönyveinek listája;
 8. A nem lakáscélú helyiségek bérbeadásával vagy bérbeadásával kapcsolatos dokumentumok;
 9. A nyilvános viták jegyzőkönyvei;
 10. Általános városrendezési terv, városrendezési szabályzat, rendezési tervek, részletes városrendezési tervek, helyszínrajzok, utcabútorok és ideiglenes épületek elhelyezése;
 11. Műszaki dokumentumok, város- és területrendezési dokumentumok és egyéb városrendezési előírások, amelyeken az építési/bontási engedélyek alapulnak;
 12. A kiadott városrendezési tanúsítványok és építési/bontási engedélyek listája;
 13. Az anyakönyvi tevékenységekre vonatkozó statisztikák: születések, házasságkötések, halálesetek száma és hasonlók;
 14. Az idősek szociális segélyezési aktáinak nyilvántartása a fenntartásuk és gondozásuk céljából történő elidegenítésről szóló jogi aktus megkötése céljából;
 15. A garantált minimáljövedelem kedvezményezettjeinek jegyzéke. Tevékenységek és helyek, ahol közösségi munkát végeznek, a szociális segélyben részesülők havi munkában való részvétele;
 16. A közbeszerzések és munkák jegyzéke; a közbeszerzések és beruházások éves programja/terve
 17. Közbeszerzési dosszié, beleértve az áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szerződéseket, kivéve a törvény szerint minősített vagy szellemi tulajdonjog által védett információkat tartalmazó dokumentumokat. Az odaítélt közbeszerzési szerződésekről szóló jelentések;
 18. Az üres álláshelyek betöltésére irányuló versenyvizsgák szervezése
 19. A helyi tanács határozatai szerint megállapított helyi adók és illetékek szintje, kiszámításuk módja, a polgárok bizonyos kategóriáinak kedvezményekkel járó adókedvezmények, az adótörvénykönyvről szóló, módosított és kiegészített 227/2015. sz. törvény alkalmazására vonatkozó információk;
 20. Együttműködési kapcsolatok vagy partnerségek belföldi és külföldi hatóságokkal; testvérvárosi kapcsolatok más külföldi közösségekkel; kétoldalú látogatási programok;
 21. A tulajdonosok/bérlők egyesületeinek listája;
 22. A kiadott termelői igazolások jegyzéke;
 23. A településen folyó kulturális és sporttevékenységekre vonatkozó információk;
 24. Kapcsolatok a nem kormányzati szervezetekkel, programok és együttműködések
 25. Tájékoztatás a külső finanszírozású programokról
 26. Mezőgazdasági nyilvántartások;
 27. Dokumentumok, amelyek alapján a tulajdonjogot megállapították vagy újraalapították;
 28. Féléves jelentés a 448/2006. sz. törvény szerinti személyi asszisztensek által végzett tevékenységről, újraközölve;
 29. A súlyosan fogyatékos személyek és a havi juttatásban részesülők személyes segítőinek nyilvántartásai;
 30. A segélytámogatásban részesülők és a lakásfűtési támogatásban részesülők aktáinak nyilvántartása;
 31. A szociális juttatásokban részesülők jegyzéke.

Utolsó frissítés: 12:47 | 24.05.2024

Megszakítás