Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Személyes adatok feldolgozása

Németpereg  városháza , székhelye: Peregu Mare, Str.7, Nr.5, Arad megye, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 679. számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

A jelen tájékoztató célja, hogy elmagyarázza, hogyan és milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót.

A helyi közigazgatásról szóló, 2001. április 23-i 215. számú, újra közzétett, módosított és kiegészített törvény rendelkezései szerint „A közigazgatás a területi közigazgatási egységben a helyi autonómia elve alapján szerveződik és működik.

Helyi autonómia alatt a helyi közigazgatási hatóságok azon jogát és tényleges képességét értjük, hogy az általuk képviselt helyi közösségek nevében és érdekében a törvényekkel összhangban megoldják és irányítsák a közügyeket.

Ezt a jogot a helyi tanácsok és polgármesterek, valamint a megyei tanácsok, az általános, egyenlő, közvetlen, titkos és szabadon kifejezett választójog alapján választott helyi önkormányzati szervek gyakorolják.

A személyes adatok felhasználása helyi érdekű közszolgáltatások nyújtása céljából, a következőkre vonatkozóan:

oktatás;

a gyermekek, a fogyatékkal élők, az idősek, a családok és más szociálisan rászoruló személyek vagy csoportok védelmét szolgáló szociális szolgáltatások;

egészségügy;

kultúra;

ifjúság;

sport;

közrend;

vészhelyzetek;

környezetvédelem és helyreállítás;

történelmi és építészeti műemlékek, parkok, közparkok és természetvédelmi területek megőrzése, helyreállítása és fejlesztése;

városfejlesztés;

személyek nyilvántartásba vétele;

hidak és közutak;

közösségi közüzemi szolgáltatások: vízellátás, földgáz, csatornázás, szennyvízelvezetés, fűtés, közvilágítás és adott esetben helyi tömegközlekedés;

sürgősségi szolgáltatások, mint például hegyimentés, életmentés és elsősegélynyújtás;

szociális és közösségi igazgatási tevékenységek;

szociális lakások és egyéb, a közigazgatási területegység tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóegységek

a természeti erőforrások javítása a helyi közösség érdekében a közigazgatási területi egységen belül;

egyéb, törvényben meghatározott közszolgáltatások;

Helyi adók és díjak, bírságok, közmunka,

Adósságbehajtás/adósságbehajtás,

engedélyek/engedélyek kiadása,

Emberi erőforrások;

Földalap;

Gazdasági-pénzügyi és igazgatási irányítás;

Németpereg község közvagyonának kezelése, koncesszióba adása vagy bérbeadása;

Németpereg község magántulajdonának értékesítése, koncesszióba adása vagy bérbeadása;

Polgári jogállás,

Város- és területrendezés;

Választói névjegyzék – választási nyilvántartás,

Levéltár;

Nyilvántartás, Közkapcsolatok, Titkárság.

Az adatkezelés jogszerűsége (a 679/2016 rendelet 6. cikke szerint)

Az adatkezelés csak akkor és annyiban jogszerű, ha és amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

Az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához;

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett a szerződő fele, vagy az érintett kérésére történő, a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele érdekében;

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatok közölhetők :

1.Állami hatóságok, beleértve az adóhatóságokat is;

A személyes adatok megőrzése :

A személyes adatokat a fent említett célokhoz szükséges ideig tárolják.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogai:

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 679. számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései alapján Ön az alábbi jogok bármelyikét gyakorolhatja

Az érintett hozzáférési joga (15. cikk);

az adatok pontatlansága esetén a helyesbítéshez való jog (16. cikk).

az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (17. cikk).

az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

az adathordozhatósághoz való jog (20. cikk)

Tiltakozáshoz való jog (21. cikk)

E jogok gyakorlása érdekében írásbeli, dátummal ellátott és aláírt kérelmet intézhet az adatvédelmi tisztviselőhöz. A fent felsorolt egyes jogokra vonatkozó kérelem formanyomtatvány megtalálható a városháza hivatalában, vagy letölthető az intézmény honlapjáról www.primariaperegumare.ro – Adatvédelmi rész. A kérelmet be lehet nyújtani a Németpereg Polgármesteri Hivatala nyilvántartási osztályán, el lehet küldeni az e-mail címre – vagy el lehet küldeni postai úton az intézmény székhelyére, Str.7, Nr.5, Arad megye, Arad, Románia.

Önnek joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (A.N.S. P.D.C.P.), és joga van a hatékony jogorvoslathoz.

Elérhetőségi cím A.N.S. P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postai irányítószám 010336, Bukarest, Románia, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Németpereg önkormányzata tájékoztatja Önt, hogy folyamatosan értékeli és fejleszti a személyes adatok biztonságos feldolgozása érdekében bevezetett biztonsági intézkedéseket.

További részletek, valamint a személyes adatok feldolgozásáról szóló értesítés esetleges frissítései az intézmény honlapján, a www.primariaperegumare.ro – Adatvédelmi részlegen is megtalálhatók.

 

Utolsó frissítés: 12:47 | 24.05.2024

Megszakítás